Menu Katalog części

Warunki handlowe

Ogólne warunki handlowe PLCTRONIC s.r.o. (dalej „OWH”)

I. Definicje pojęć

 1. Wyjaśnienie pojęć na potrzeby niniejszych OWH:
  • Dostawca: PLCTRONIC s.r.o., z siedzibą pod adresem ul. Žabinská 24, 911 05 Trenczyn, IČO (REGON) 54581648,
  • Zamawiający: każda osoba fizyczna – przedsiębiorca lub osoba prawna zainteresowana zakupem towarów od Dostawcy i/lub zleceniem Dostawcy wykonania naprawy,
  • Strona umowy: Dostawca i/lub Zamawiający
  • Umowa kupna: umowa kupna zawarta na podstawie niniejszych OWH pomiędzy Dostawcą jako sprzedającym i Zamawiającym jako kupującym,
  • Umowa naprawy: umowa o dzieło zawarta na podstawie niniejszych OWH pomiędzy Dostawcą jako osobą dokonującą naprawy a Zamawiającym jako osobą zainteresowaną naprawą uszkodzonej części (wyprodukowanej przez osobę trzecią),
  • Zamówienie: pisemne zamówienie złożone przez Zamawiającego w formie elektronicznej (e-mail i/lub SMS) na zakup towarów i/lub naprawę; Zamówienie stanowi akceptację oferty Dostawcy,
  • Miejsce dostawy: miejsce wskazane przez Zamawiającego,
  • Moment doręczenia: moment odbioru towaru przez Zamawiającego i/lub upoważnionego przewoźnika,
  • KH: Ustawa nr 513/1991 Zb. (Dz. U.) Kodeks handlowy.
 2. Przedmiotem niniejszych OWH jest uregulowanie wzajemnych praw i obowiązków Stron umowy przy zawieraniu Umów kupna i/lub Umów naprawy, a także innych powiązanych relacji.
 3. Odbiorca oświadcza, że należycie zapoznał się z niniejszymi OWH, rozumie je, akceptuje i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

II. Umowa kupna

 1. Przedmiotem Umowy kupna jest zobowiązanie Dostawcy jako sprzedającego do dostarczenia Zamawiającemu jako kupującemu towarów, których specyfikacja została określona w Zamówieniu lub w ofercie cenowej Dostawcy lub w załącznikach do nich, oraz zobowiązanie Zamawiającego do zapłaty za dostarczone towary ceny zakupu, której wysokość została określona w ofercie cenowej lub w załącznikach do niej. Przedmiotem Umowy kupna jest ponadto uregulowanie wzajemnych praw i obowiązków Stron umowy.
 2. Umowę kupna uznaje się za zawartą w momencie dostarczenia Dostawcy Zamówienia, w którym Zamawiający akceptuje ofertę cenową Dostawcy.
 3. Prawo Dostawcy do zapłaty ceny zakupu towarów powstaje w dniu dostarczenia; Dostawca jest uprawniony do żądania od Zamawiającego zaliczki na poczet ceny zakupu.
 4. Dostawca zobowiązuje się dostarczyć towar bez wad.
 5. Zamawiający przyjmuje do wiadomości, że towar dostarczany przez Dostawcę jest regenerowany, a niektóre z jego komponentów mogą zostać zastąpione kompatybilnymi komponentami z innych produktów.
 6. Zamawiający przyjmuje do wiadomości, że oryginalne oznaczenie typu producenta na towarze mogło zostać zastąpione nowym oznaczeniem typu na towarze w celu dopasowania go do rzeczywistych właściwości towaru.
 7. Dostawca udziela Zamawiającemu gwarancji na towar na okres dwunastu miesięcy. Gwarancja nie obejmuje jednak wad spowodowanych niewłaściwym montażem i/lub niewłaściwą obsługą i/lub przedostaniem się jakiejkolwiek cieczy do towaru. Zamawiający zobowiązuje się zapewnić, aby montaż i/lub obchodzenie się z towarem były wykonywane wyłącznie przez odpowiednio wykwalifikowane osoby.
 8. Strony umowy uzgadniają, że towar pozostaje własnością Dostawcy (zastrzeżenie własności) do momentu całkowitej zapłaty; prawo własności do towaru przechodzi na Zamawiającego z chwilą całkowitej zapłaty ceny zakupu.
 9. Strony uzgadniają, że ryzyko uszkodzenia towaru przechodzi na Zamawiającego z chwilą jego odbioru od Dostawcy.

III. Umowa naprawy

 1. Przedmiotem Umowy naprawy jest zobowiązanie Dostawcy, na rzecz Zamawiającego jako zainteresowanego, do naprawy uszkodzonej części, której specyfikacja określona jest w Zamówieniu lub w ofercie cenowej Dostawcy lub w załącznikach do nich, oraz zobowiązanie Zamawiającego do zapłaty za naprawę wynagrodzenia, którego wysokość określona jest w ofercie cenowej lub załącznikach do niej. Przedmiotem Umowy naprawy jest ponadto uregulowanie wzajemnych praw i obowiązków Stron umowy.
 2. Umowę naprawy uznaje się za zawartą w momencie dostarczenia Dostawcy Zamówienia, w którym Zamawiający akceptuje ofertę cenową Dostawcy.
 3. Prawo Dostawcy do wynagrodzenia za naprawę rozpoczyna się w dniu dostarczenia Zamawiającemu naprawionej części; Dostawca jest uprawniony do żądania od Zamawiającego zaliczki na poczet wynagrodzenia.
 4. Dostawca zobowiązuje się do przeprowadzenia naprawy w taki sposób, aby (naprawiona) część mogła być używana zgodnie z jej przeznaczeniem funkcjonalnym.
 5. Zamawiający przyjmuje do wiadomości, że podczas naprawy niektóre komponenty (naprawianej) części mogą zostać zastąpione kompatybilnymi komponentami z innych produktów.
 6. Dostawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonaną naprawę na okres dwunastu miesięcy. Gwarancja nie obejmuje jednak wad spowodowanych niewłaściwym montażem i/lub niewłaściwą obsługą i/lub przedostaniem się jakiejkolwiek cieczy do (naprawionej) części. Zamawiający zobowiązuje się zapewnić, aby montaż i/lub obsługa (naprawionej) części były wykonywane wyłącznie przez odpowiednio wykwalifikowane osoby.

IV. Postanowienia wspólne i końcowe

 1. Strony umowy uzgadniają, że wszelkie stosunki prawne ustanowione między nimi będą podlegać prawu Republiki Słowackiej, w szczególności, ale nie wyłącznie, Kodeksowi handlowemu.
 2. Strony umowy uzgadniają, że w przypadku opóźnienia Zamawiającego w dokonaniu jakiejkolwiek płatności na rzecz Dostawcy, Zamawiający będzie zobowiązany do zapłaty odsetek za zwłokę w wysokości 0,05% dziennie od należnej kwoty za każdy dzień opóźnienia.
 3. Strony umowy uzgadniają, że Zamawiający nie jest uprawniony do jednostronnego potrącenia jakichkolwiek swoich roszczeń wobec Dostawcy. Strony umowy uzgadniają ponadto, że Zamawiający nie jest uprawniony do przeniesienia jakichkolwiek swoich roszczeń wobec Dostawcy na osobę trzecią.
 4. Strony umowy uzgadniają, że właściwym miejscowo sądem pierwszej instancji do rozstrzygania sporów powstałych między nimi na podstawie Umowy kupna i/lub Umowy naprawy zawartej zgodnie z niniejszymi OWH i/lub sporów z nimi związanych będzie Sąd Rejonowy w Trenczynie.
PLCtronic

Kontakt

PLCTRONIC s.r.o.
Žabinská 24
911 05 Trenčín

+421 904 932 284

Firma

Inne

Mobil – SMS – WhatsApp – Viber

Martin Castulin
Obsługa klienta

+421 944 916 995