Menu Alkatrészkatalógus

Általános szerződési feltételek

A PLCTRONIC s.r.o. általános szerződési feltételei (a továbbiakban: „ÁSZF”)

I. Fogalommeghatározások

 1. A jelen ÁSZF alkalmazásában ez a következőket jelenti:
  • Szolgáltató: PLCTRONIC s.r.o., székhelye Žabinská 24, 911 05 Trenčín, statisztikai számjel: 54 581 648,
  • Megrendelő: az a természetes személy – vállalkozó vagy jogi személy, aki a Szállítótól árut kíván vásárolni és/vagy a Szállító által végzett javításban érdekelt,
  • Szerződő fél: a Szállító és/vagy a Megrendelő,
  • Adásvételi szerződés: a jelen ÁSZF alapján a Szállító mint Eladó és a Megrendelő mint Vevő között létrejött Adásvételi szerződés,
  • Javítási szerződés: a jelen ÁSZF alapján a Szállító, mint a javítást végző személy és a Megrendelő, mint a sérült (harmadik fél által gyártott) alkatrész javításában érdekelt személy között létrejött vállalkozási szerződés,
  • Megrendelés: a Megrendelő elektronikus formátumú (e-mail és/vagy SMS) írásbeli megrendelése áruvásárlásra és/vagy javításra; a Megrendelés a Szállító ajánlatának elfogadása,
  • Szállítás helye: a Megrendelő által megjelölt hely,
  • A szállítás pillanata: az áru Megrendelő és/vagy az engedélyezett fuvarozó általi átvételének pillanata,
  • 513/1991 Zb. sz. törvény, Kereskedelmi törvénykönyv.
 2. A jelen ÁSZF tárgya a Felek kölcsönös jogainak és kötelezettségeinek szabályozása az Adásvételi Szerződések és/vagy Javítási Szerződések, valamint egyéb vonatkozó kapcsolatok megkötésekor.
 3. A Megrendelő kijelenti, hogy a jelen ÁSZF-et megfelelően megismerte, megértette, elfogadja és vállalja, hogy azokat követi és betartja.

II. Adásvételi szerződés

 1. Az Adásvételi szerződés tárgya a Szállítónak mint Eladónak azon kötelezettsége, hogy a Megrendelésben, illetve a Szállító árajánlatában vagy azok mellékleteiben meghatározott specifikációjú árukat a Megrendelőnek mint Vevőnek leszállítsa, valamint a Megrendelőnek a leszállított áruk vételárának megfizetésére vonatkozó kötelezettsége, amelynek összegét az árajánlat vagy annak mellékletei határozzák meg. Az Adásvételi szerződés tárgya a Felek kölcsönös jogainak és kötelezettségeinek szabályozása is.
 2. Az Adásvételi szerződés a Megrendelés Szállító részére történő átadásának időpontjában minősül megkötöttnek, amellyel a Megrendelő elfogadja a Szállító árajánlatát.
 3. A Szállítónak az áru vételárának megfizetésére való jogosultsága a szállítás napján keletkezik; a Szállító jogosult a vételár előlegét kérni a Megrendelőtől.
 4. A Szállító vállalja, hogy az árut hibáktól mentesen szállítja.
 5. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Szállító által szállított áruk újragyártásra kerülnek, míg egyes komponensei más termékek kompatibilis komponenseivel helyettesíthetők.
 6. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy az árukon az eredeti gyártó típusmegjelölése helyettesíthető lett volna egy új típusmegjelöléssel az árukon, hogy megfeleljen az áruk tényleges tulajdonságainak.
 7. A Szállító az árukra tizenkét hónapos jótállási időt biztosít a Megrendelőnek. A jótállás azonban nem terjed ki a nem megfelelő telepítésből és/vagy nem megfelelő kezelésből és/vagy bármilyen folyadéknak az áruba való behatolásából eredő hibákra. A Megrendelő vállalja annak biztosítását, hogy az áruk összeszerelését és/vagy kezelését csak megfelelően képzett személyek végezzék.
 8. A Felek megállapodnak abban, hogy az áru a teljes kifizetésig a Szállító tulajdonát képezi (tulajdonjog-fenntartás); az áru tulajdonjoga a vételár teljes kifizetésével száll át a Megrendelőre.
 9. A Felek megállapodnak, hogy az áru sérülésének kockázata a Szállító általi átvétel pillanatában száll át a Megrendelőre.

III. Javítási szerződés

 1. A Javítási szerződés tárgya a Szállító azon kötelezettsége, hogy a Megrendelő mint érdekelt fél részére megjavítsa a sérült alkatrészt, amelynek specifikációját a Megrendelés, vagy a Szállító árajánlata, illetve azok mellékletei határozzák meg, valamint a Megrendelő azon kötelezettsége, hogy a javításért díjat fizessen, amelynek összegét az árajánlat vagy annak mellékletei határozzák meg. A Javítási szerződés tárgya a Felek kölcsönös jogainak és kötelezettségeinek szabályozása is.
 2. A Javítási szerződés a Megrendelés Szállító részére történő átadásának időpontjában minősül megkötöttnek, amellyel a Megrendelő elfogadja a Szállító árajánlatát.
 3. A Szállító javítási díjra való jogosultsága a javított alkatrész Megrendelő részére történő átadásának napján keletkezik; a Szállító jogosult a díjazásért előleg fizetését kérni a Megrendelőtől.
 4. A Szállító vállalja, hogy a javítást oly módon végzi el, hogy a (javított) rész funkcionális rendeltetésének megfelelően használható legyen.
 5. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a javítás során a (javított) alkatrész egyes alkatrészei más termékek kompatibilis alkatrészeivel helyettesíthetők.
 6. A Szállító az elvégzett javításra tizenkét hónapos jótállási időt biztosít a Megrendelőnek. A jótállás azonban nem terjed ki a nem megfelelő összeszerelésből és/vagy nem megfelelő kezelésből és/vagy bármilyen folyadéknak a (javított) alkatrészbe való behatolásából eredő hibákra. A Megrendelő vállalja annak biztosítását, hogy a (megjavított) alkatrész összeszerelését és/vagy kezelését csak megfelelően képzett személyek végezzék.

IV. Közös és záró rendelkezések

 1. A Felek megállapodnak abban, hogy a közöttük létrejött jogviszonyokra a Szlovák Köztársaság joga az irányadó, különösen, de nem kizárólagosan a Kereskedelmi törvénykönyv.
 2. A Felek megállapodnak, hogy amennyiben a Megrendelő késedelmesen fizet a Szállítónak, a Megrendelő köteles a késedelem minden napjára esedékes összeg után napi 0,05% késedelmi kamatot fizetni.
 3. A Felek megállapodnak, hogy a Megrendelő nem jogosult a Szállítóval szemben fennálló követeléseit egyoldalúan beszámítani. Felek megállapodnak továbbá, hogy Megrendelő a Szállítóval szemben fennálló követeléseit harmadik személyre nem engedményezheti.
 4. A Felek megállapodnak, hogy a közöttük a jelen ÁSZF szerint megkötött Adásvételi szerződés és/vagy Javítási szerződés és/vagy az azzal kapcsolatos jogvita alapján felmerülő viták rendezésére első fokon illetékes bíróság a Trencséni Járásbíróság.
PLCtronic

Kapcsolat

PLCTRONIC s.r.o.
Žabinská 24
911 05 Trenčín

+421 904 932 284

Vállalat

Egyéb

Mobil – SMS – WhatsApp – Viber

Martin Castulin
Vevőszolgálat

+421 944 916 995