Menu Katalog dílů

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodné podmienky PLCTRONIC s.r.o. (ďalej len „VOP“)

I. Definície pojmov

 1. Na účely týchto VOP sa rozumie:
  • Dodávateľom: obchodná spoločnosť PLCTRONIC s.r.o., so sídlom Žabinská 24, 911 05 Trenčín, IČO 54 581 648,
  • Objednávateľom: akákoľvek fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá má záujem o kúpu tovaru od Dodávateľa a/alebo o opravu realizovanú Dodávateľom,
  • Zmluvnou stranou: Dodávateľ a/alebo Objednávateľ,
  • Kúpnou zmluvou: kúpna zmluva uzatvorená na základe týchto VOP medzi Dodávateľom ako predávajúcim a Objednávateľom ako kupujúcim,
  • Zmluvou o oprave: zmluva o dielo uzatvorená na základe týchto VOP medzi Dodávateľom ako osobou realizujúcou opravu a Objednávateľom ako záujemcom o opravu poškodeného dielu (vyrobeného treťou osobou),
  • Objednávkou: písomná objednávka Objednávateľa v elektronickej podobe (e-mail a/alebo SMS-správa) na kúpu tovaru a/alebo na opravu; Objednávka je prijatím cenovej ponuky Dodávateľa,
  • Miestom dodania: miesto určené Objednávateľom,
  • Momentom dodania: moment prevzatia tovaru Objednávateľom a/alebo povereného prepravcu,
  • ObZ.: zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
 2. Predmetom týchto VOP je úprava vzájomných práv a povinností Zmluvných strán pri uzatváraní Kúpnych zmlúv a/alebo Zmlúv o oprave, ako aj ďalších súvisiacich vzťahoch.
 3. Odberateľ prehlasuje, že sa riadne oboznámil s týmito VOP, rozumie im, tieto akceptuje a zaväzuje sa nimi riadiť a tieto dodržiavať.

II. Kúpna zmluva

 1. Predmetom Kúpnej zmluvy je záväzok Dodávateľa ako predávajúceho dodať Objednávateľovi ako kupujúcemu tovar, ktorého špecifikácia je uvedená v Objednávke, resp. i v cenovej ponuke Dodávateľa, prípadne ich prílohách a záväzok Objednávateľa zaplatiť za dodaný tovar kúpnu cenu, ktorej výška je uvedená v cenovej ponuke, resp. jej prílohách. Predmetom Kúpnej zmluvy je ďalej úprava vzájomných práv a povinností Zmluvných strán.
 2. Kúpna zmluva sa považuje za uzavretú momentom doručenia Objednávky Dodávateľovi, ktorou Objednávateľ akceptuje cenovú ponuku Dodávateľa.
 3. Nárok Dodávateľa na zaplatenie kúpnej ceny za tovar vzniká v deň jeho dodania; Dodávateľ je oprávnený požadovať od Objednávateľa zálohu na kúpnu cenu.
 4. Dodávateľ sa zaväzuje dodať tovar bez vád.
 5. Objednávateľ berie na vedomie, že tovar dodávaný Dodávateľom je repasovaný, pričom niektoré jeho komponenty môžu byť nahradené kompatibilnými komponentmi z iných výrobkov.
 6. Objednávateľ berie na vedomie, že typové označenie pôvodného výrobcu na tovare mohol byť nahradený novým typovým označením na tovare tak, aby tento zodpovedal skutočným vlastnostiam tovaru.
 7. Dodávateľ poskytuje Objednávateľovi na tovar záručnú dobu v trvaní dvanásť mesiacov. Záruka sa však nevzťahuje na vady spôsobené neodbornou montážou a/alebo neodbornou manipuláciou a/alebo vniknutím akejkoľvek tekutiny do tovaru. Objednávateľ sa zaväzuje zabezpečiť, aby montáž a/alebo manipuláciu s tovarom vykonávali iba dostatočne odborne kvalifikované osoby.
 8. Zmluvné strany sa dohodli, že tovar je až do jeho úplného zaplatenia vlastníctvom Dodávateľa (výhrada vlastníckeho práva); vlastnícke právo k tovaru prechádza na Objednávateľa momentom úplnej úhrady kúpnej ceny.
 9. Zmluvné strany sa dohodli, že riziko škody na tovare prechádza na Objednávateľa momentom jeho prevzatia od Dodávateľa.

III. Zmluva o oprave

 1. Predmetom Zmluvy o oprave je záväzok Dodávateľa vykonať pre Objednávateľa ako záujemcu opravu poškodeného dielu, ktorej špecifikácia je uvedená v Objednávke, resp. i v cenovej ponuke Dodávateľa, prípadne ich prílohách a záväzok Objednávateľa zaplatiť za opravu odmenu, ktorej výška je uvedená v cenovej ponuke, resp. jej prílohách. Predmetom Zmluvy o oprave je ďalej úprava vzájomných práv a povinností Zmluvných strán.
 2. Zmluva o oprave sa považuje za uzavretú momentom doručenia Objednávky Dodávateľovi, ktorou Objednávateľ akceptuje cenovú ponuku Dodávateľa.
 3. Nárok Dodávateľa na zaplatenie odmeny za opravu vzniká v deň odovzdania opraveného dielu Objednávateľovi; Dodávateľ je oprávnený požadovať od Objednávateľa zálohu na odmenu.
 4. Dodávateľ sa zaväzuje vykonať opravu tak, aby (opravený) diel bolo možné používať v súlade s jeho funkčným určením.
 5. Objednávateľ berie na vedomie, že pri oprave môžu byť niektoré komponenty (opravovaného) dielu nahradené kompatibilnými komponentmi z iných výrobkov.
 6. Dodávateľ poskytuje Objednávateľovi na vykonanú opravu záručnú dobu v trvaní dvanásť mesiacov. Záruka sa však nevzťahuje na vady spôsobené neodbornou montážou a/alebo neodbornou manipuláciou a/alebo vniknutím akejkoľvek tekutiny do (opraveného) dielu. Objednávateľ sa zaväzuje zabezpečiť, aby montáž a/alebo manipuláciu s (opraveným) dielom vykonávali iba dostatočne odborne kvalifikované osoby.

IV. Spoločné a záverečné ustanovenia

 1. Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek právne vzťahy založené medzi nimi sa budú spravovať právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä, nie však výlučne, Ob.Z.
 2. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade omeškania Odberateľa s akoukoľvek platbou voči Dodávateľovi, je Odberateľ povinný platiť úrok z omeškania vo výške 0,05 % denne z dlžnej sumy za každý deň omeškania.
 3. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ nie je oprávnený jednostranne započítať akékoľvek jeho pohľadávky voči Dodávateľovi. Zmluvné strany sa ďalej dohodli, že Objednávateľ nie je oprávnený postúpiť akékoľvek svoje pohľadávky voči Dodávateľovi na tretiu osobu.
 4. Zmluvné strany sa dohodli, že miestne príslušným súdom prvej inštancie na rozhodovanie sporov vzniknutých medzi nimi na základe Kúpnej zmluvy a/alebo Zmluvy o oprave uzatvorenej v súlade s týmito VOP a/alebo sporou s nimi súvisiacich bude Okresný súd Trenčín.
PLCtronic

Kontakt

PLCTRONIC s.r.o.
Žabinská 24
911 05 Trenčín

+421 904 932 284

Společnost

Ostatní

Mobil – SMS – WhatsApp – Viber

Martin Castulin
Zákaznická podpora

+421 944 916 995